斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 - 2562
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : แจ้งเลื่อนโครงการสัมมนาการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
斯学首兔要∫ - 19 猎.. 2558 : การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2558 : โครงการประกวด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานให้สาธารณชนทราบ
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2558 : ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2558 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกาา ชิงแชมป์ระดับภาคและประเทศไทยและชิงแชมป์ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
斯学首兔要∫ - 18 猎.. 2558 : โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 猎.. 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น
斯学首兔要∫ - 17 猎.. 2558 : การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 17 猎.. 2558 : โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 17 猎.. 2558 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV)
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 猎.. 2558 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 15 猎.. 2558 : การรายงานโครงการที่มีการจัดจางให้เอกชนผู้รับงาน ( Organizer) จัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 15 猎.. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 15 猎.. 2558 : หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ
斯学首兔要∫ - 15 猎.. 2558 : การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
斯学首兔要∫ - 15 猎.. 2558 : รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2557
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2558 : หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินฯ
斯学首兔要∫ - 12 猎.. 2558 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน "ระบบอนุมัติโดยนายทะเบียนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในโปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : การรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 14
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 15
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 16
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 17
斯学首兔要∫ - 11 猎.. 2558 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : แนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการถ่ายโอน
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
斯学首兔要∫ - 10 猎.. 2558 : ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการตรวจสอบและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
斯学首兔要∫ - 09 猎.. 2558 : การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 09 猎.. 2558 : ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน
斯学首兔要∫ - 09 猎.. 2558 : การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 09 猎.. 2558 : เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการฯ และเร่งรัดการรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 08 猎.. 2558 : การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 08 猎.. 2558 : การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for International Student Assessment)
斯学首兔要∫ - 08 猎.. 2558 : การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 04 猎.. 2558 : แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน 2557
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 7 (เดือนมิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 03 猎.. 2558 : การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
斯学首兔要∫ - 02 猎.. 2558 : ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา และการขอโอนกิจการประปาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 猎.. 2558 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ในสังกัดรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม
斯学首兔要∫ - 02 猎.. 2558 : การส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งพร้อมบัตรประวัติ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
斯学首兔要∫ - 29 .. 2558 : การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
斯学首兔要∫ - 29 .. 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 29 .. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 2)
斯学首兔要∫ - 29 .. 2558 : การตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 29 .. 2558 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 28 .. 2558 : มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
斯学首兔要∫ - 28 .. 2558 : การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
斯学首兔要∫ - 28 .. 2558 : แนวทางการรายงานสถานะปัจจุบันของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 28 .. 2558 : รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและพนักงานครูในสถานศึกษาที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม 1 ขั้น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 6/1 และ 8/1
[รุ่น 6/1]
[รุ่น 8/1]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
[แบบรายงาน]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2559
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 26 .. 2558 : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4
斯学首兔要∫ - 25 .. 2558 : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 22 .. 2558 : การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่
斯学首兔要∫ - 22 .. 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2558 : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 21 .. 2558 : การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2558 : การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
斯学首兔要∫ - 19 .. 2558 : การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร.
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 3 ฉบับ
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GMFIS
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
斯学首兔要∫ - 18 .. 2558 : การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : ทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : Username และ Password ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : อนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุความไม่สงบทางการเมือง
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557 - 2558)
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : แจ้งรายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) รุ่นที่ 3-8
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2558 : การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4/2558
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : ขอแจ้งเลื่อนการประชุม สถ. ครั้งที่ 5/2558
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 1)
斯学首兔要∫ - 11 .. 2558 : แจ้งแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในช่วงปิดเทอม
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2558 : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Enhancement of Local Government Administration and Public Services through Participatory Local Development
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2558
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 5/2558
斯学首兔要∫ - 07 .. 2558 : โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น (พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 3)
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 06 .. 2558 : ประกาศ ก.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 01 .. 2558 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 30 . 2558 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558)
斯学首兔要∫ - 30 . 2558 : การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 30 . 2558 : ขอแก้ไขข้อความในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
斯学首兔要∫ - 30 . 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 29 . 2558 : หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
斯学首兔要∫ - 29 . 2558 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 28 . 2558 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 . 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 . 2558 : การหักเงินได้ของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 . 2558 : การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่ยงานส่วนภูมิภาคทราบและถือปฏิบัติเพื่อความรวมเร็ว
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 24 . 2558 : การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 23 . 2558 : ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
斯学首兔要∫ - 23 . 2558 : ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)
斯学首兔要∫ - 23 . 2558 : ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 23 . 2558 : ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ
斯学首兔要∫ - 23 . 2558 : ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544
斯学首兔要∫ - 22 . 2558 : ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 22 . 2558 : คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน
斯学首兔要∫ - 21 . 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.)
斯学首兔要∫ - 21 . 2558 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[รุ่น 7]
[รุ่น 8]
斯学首兔要∫ - 20 . 2558 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
斯学首兔要∫ - 20 . 2558 : โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
斯学首兔要∫ - 20 . 2558 : การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 20 . 2558 : การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)
斯学首兔要∫ - 17 . 2558 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 . 2558 : โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่)
斯学首兔要∫ - 16 . 2558 : การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
斯学首兔要∫ - 16 . 2558 : การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
斯学首兔要∫ - 16 . 2558 : คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 . 2558 : พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 09 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 08 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 08 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 07 . 2558 : คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
[คู่มือ]
斯学首兔要∫ - 07 . 2558 : ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
斯学首兔要∫ - 07 . 2558 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 07 . 2558 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 03 . 2558 : การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
斯学首兔要∫ - 02 . 2558 : มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
斯学首兔要∫ - 02 . 2558 : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 15
斯学首兔要∫ - 01 . 2558 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น]
[อาหารกลางวัน]
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็ญบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558)
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2558 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 30 琳.. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 30 琳.. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558
斯学首兔要∫ - 30 琳.. 2558 : แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายในและภายนอกตามมาตรฐานใหม่
斯学首兔要∫ - 15 .. 2558 : หารือกรณีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนของโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2554-2556
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : หารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลาการทางการศึกษาท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
[แบบฟอร์ม]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : แจ้งรหัสเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กิจกรรมหลักการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการงานตามภารกิจฯ
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
[รายชื่อรุ่นที่ 4]
[รายชื่อรุ่นที่ 5]
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรเงินภาษี]
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 10
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2555
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[รายชื่อ อปท.]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ "แผนและแนวทางการจัดสรรค่าใช้จ่ายสถานศึกษาในสังกัด อปท."
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 โครงการ
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : ขอแก้ไขข้อความในแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินแทนกัน (RD, R4)
[รายละเอียด]
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน)
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การโอนข้าราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : สำรวจข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ค่าเช่าบ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอให้เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การขยายระยะเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557)
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2556 - 2557
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และ บทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณ เนื่องในโอกาศวันครู พ.ศ 2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
[วัสดุคงเหลือ]
[สินทรัพย์ประจำปี]
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับรูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพลางก่อน
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (ThaiLand STEM Teacher Awards)
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลระดับ 9
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 11
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557)
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ
斯学首兔要∫ - 10 .. 2556 : การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : รายงานผลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : งานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การขอคืนเงินค่าลงทะเบียนโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการฯ ต่าง ๆ ของส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนากรบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น School Based Managment for Local Development : SBMLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลโครงการพัฒนาเมืองของแต่ละจังหวัด
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายในส่วนของเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กในอัตราที่กฎหมายกำหนด
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards)
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
[ผู้สูงอายุ]
[คนพิการ]
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี 2556/57
[ค่มือ]
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลืกขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาล
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การสำรวจข้อมูลการดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ขอความร่วมมือให้จังหวัดกำชับ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดอย่างเคร่งครัด
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ซักซ้อมการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2557
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
[คู่มือ]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วม ในระบบโดยเร่งด่วน
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
[คู่มือ]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน)
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2556"
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : ขอเชิญส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2013
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
[เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : รายการข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ.1 - 3 (ครั้งที่ 2)
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การรายงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2556
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ้งที่ส่งมาด้วย 2]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[บัญชีจัดสรร]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การกรอกข้อมูลเแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ผ่านทางระบบ GFMIS)
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ผ่านทางระบบ GFMIS)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เพิ่มเติมเงินเดือน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556) ผ่านระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เพิ่มเติมเงินเดือน)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : มอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 "บทว่าด้วยการบริการจัดการน้ำและอุทกภัย"
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : งดใช้ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศในระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3
斯学首兔要∫ - 05 .. 2556 : หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : ประกาศผลผู้ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 6
[บัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การกำหนดเลขประจำส่วนราชการตามกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การกำหนดเลขประจำส่วนราชการตามกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
斯学首兔要∫ - 01 .. 2556 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : สำรวจรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 31 .. 2556 : การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
斯学首兔要∫ - 30 .. 2556 : การประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำกรอบหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : รายงานความก้าวหน้าของตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรรม ครั้งที่ 1/2556
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
[บัญชีจัดสรรงบประมาณ]
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 3 คณะ
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าอบรมโครงการสำนักรักตอบแทนคุณแผ่นดิน อนุรักษ์ฐานทรัพยากร จิตอาสาเฝ้าระวังภัยของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556
[แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) เพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (สำนัก/กอง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (จังหวัด)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองและให้จังหวัดจัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมือง
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556
[บัญชีสรุปรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556"
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : ขอส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
[สิ่งที่่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 39
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 40
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การขยายระยะเวลาจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งครูอนุบาลหรือครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]