斯学首兔要∫ - 30 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 23
斯学首兔要∫ - 30 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 24
斯学首兔要∫ - 30 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 25
斯学首兔要∫ - 30 .. 2557 : แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
斯学首兔要∫ - 29 .. 2557 : การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557
斯学首兔要∫ - 29 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 29 .. 2557 : การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 29 .. 2557 : โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : ปรับแผนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4)
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (Child development center information system : CCIS) ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การรายงานผลดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ.2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก และจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 7)
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 : ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : ประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 6)
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ดำเนินการตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2555 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-วันที่ 30 กันยายน 2555)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 10
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 16 .. 2557 : ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 16 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนำร่องด้านการสหกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2557
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 181 (1) และ (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 5)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายนทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ประจำเดือนเมษายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูสดุดี ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 10
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 4)
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 20
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ขอความร่วมมือเข้าร่วมในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560)
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การตรวจราชการแบบบูรณาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน และภัยแล้ง
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 3)
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : การรายงานข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ในตำแหน่งดังกล่าว
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รุ่น
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"
斯学首兔要∫ - 01 .. 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น สำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 01 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 01 .. 2557 : การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 53 , 54
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2557
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บสถิติช้อมูลโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : sis)
斯学首兔要∫ - 30 . 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 29 . 2557 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลาการทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557)
斯学首兔要∫ - 29 . 2557 : ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 29 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชน อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 28 . 2557 : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 28 . 2557 : โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 25 . 2557 : การศึกษาวิจัยทบทวนภารกิจเพื่อการจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 25 . 2557 : โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 25 . 2557 : การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา
斯学首兔要∫ - 25 . 2557 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี)
斯学首兔要∫ - 25 . 2557 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
斯学首兔要∫ - 24 . 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 24 . 2557 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
斯学首兔要∫ - 24 . 2557 : การจัดทำข้อมูลขนาดของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกอบการวางแผนด้านโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 24 . 2557 : ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียนครั้งที่ 2
斯学首兔要∫ - 24 . 2557 : การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค่าและบริการ IP Innovation and Tachnology Expo - IPITEx. 2014
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : การขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2557
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : ขอเชิญรับชมรายการ (ทันสถานการณ์บ้านเมือง)
斯学首兔要∫ - 23 . 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 22 . 2557 : ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
斯学首兔要∫ - 22 . 2557 : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2
斯学首兔要∫ - 22 . 2557 : สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
斯学首兔要∫ - 22 . 2557 : การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
斯学首兔要∫ - 21 . 2557 : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป
斯学首兔要∫ - 21 . 2557 : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
斯学首兔要∫ - 21 . 2557 : ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
斯学首兔要∫ - 21 . 2557 : โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 18 . 2557 : การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
斯学首兔要∫ - 18 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 18 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 18 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 18 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4
斯学首兔要∫ - 17 . 2557 : โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 17 . 2557 : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 17 . 2557 : เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
斯学首兔要∫ - 17 . 2557 : การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เงินลงทุน
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 11 . 2557 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34
斯学首兔要∫ - 10 . 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 10 . 2557 : หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก กรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
斯学首兔要∫ - 10 . 2557 : การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 . 2557 : ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 09 . 2557 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 6, รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 09 . 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 09 . 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7-8
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 2)
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 (รุ่นที่ 1)
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การจัดการแข่งขัน "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท. กำหนด
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
斯学首兔要∫ - 08 . 2557 : การได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
斯学首兔要∫ - 05 . 2557 : ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 . 2557 : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 04 . 2557 : ซักซ้อมแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
斯学首兔要∫ - 04 . 2557 : ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาการขอปรับปรุงส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 04 . 2557 : ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
斯学首兔要∫ - 04 . 2557 : การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 03 . 2557 : การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557
斯学首兔要∫ - 03 . 2557 : ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 03 . 2557 : การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 03 . 2557 : แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1-6
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น School Information System : SIS
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2552
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 02 . 2557 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 3/2557
斯学首兔要∫ - 01 . 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4
斯学首兔要∫ - 01 . 2557 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2556
斯学首兔要∫ - 01 . 2557 : ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก
斯学首兔要∫ - 01 . 2557 : การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
斯学首兔要∫ - 01 . 2557 : การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2557
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2557 : แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ Master plan of National Fire Safely Development
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2557 : การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
斯学首兔要∫ - 31 琳.. 2557 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2557 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา
斯学首兔要∫ - 28 琳.. 2557 : โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา
斯学首兔要∫ - 27 琳.. 2557 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 7
斯学首兔要∫ - 27 琳.. 2557 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 13 琳.. 2557 : การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ฯ
斯学首兔要∫ - 10 琳.. 2557 : โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 10 琳.. 2557 : การสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
斯学首兔要∫ - 10 琳.. 2557 : ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 16
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : สารปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 07 琳.. 2557 : เร่งรัดผลการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2557 : การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 06 琳.. 2557 : การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 เพิ่มเติม
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 18
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 19
斯学首兔要∫ - 05 琳.. 2557 : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2557
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2557
斯学首兔要∫ - 04 琳.. 2557 : ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 03 琳.. 2557 : โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 03 琳.. 2557 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
[บัญชีรายชื่อเข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 10]
斯学首兔要∫ - 03 琳.. 2557 : แจ้งระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ FORD รุ่น EVEREST 3.0 LTD NAVI
斯学首兔要∫ - 03 琳.. 2557 : การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นชาวญี่ปุ่น ประจำปี 2557
[เอกสารประกอบ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การกำหนดจัดโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to Common Success of Technology Resources for AEC ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นหลังชุมนุมท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557"
[รายชื่อจำแนกตามภาคีเครือข่าย]
[รายชื่อจำแนกรายจังหวัด]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระดับชั้นของความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ สถจ. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557
[รุ่นที่ 4]
[รุ่นที่ 5]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : ส่งรายงานรายชื่อเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่เป้าหมายหลักที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.1.4 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชุนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : การรับรองพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 26 .. 2557 : กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รุ่น 1]
[รุ่น 2]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี)
斯学首兔要∫ - 25 .. 2557 : โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (LGOTP) ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2557 : รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2556
[แบบสรุปรายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2557 : การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 25 .. 2557 : การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : ขอให้เร่งตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลที่มียอดคงเหลือติดลบ
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณุสขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เดือนมีนาคม-กันยายน 2557)
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 รุ่น
[รายชื่อรุ่นที่ 2]
[รายชื่อรุ่นที่ 3]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม)
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : เพิ่มรุ่นโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2557 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 18 .. 2557 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 3-6
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 5
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form)
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ]
[แบบฟอร์มการตรวจสอบ]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รุ่นที่ 1]
[รุ่นที่ 2]
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 12 .. 2557 : โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอนที่ต้องการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ 2556
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 11 .. 2557 : การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 1 และบัญชี 2
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : รายชื่อผู้ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2556 และรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 16
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 17
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใข้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : การฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ รุ่น 1]
斯学首兔要∫ - 05 .. 2557 : กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
斯学首兔要∫ - 04 .. 2557 : แจ้งย้ายที่ติดต่อราชการของกรมการพัฒนาชุมชน
斯学首兔要∫ - 04 .. 2557 : การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2557
斯学首兔要∫ - 04 .. 2557 : ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
[รายชื่อรุ่น 1]
[รายชื่อรุ่น 2]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
[รายชื่อรุ่น 1]
[รายชื่อรุ่น 2]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 30 .. 2557 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการเข้าอบรมโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
[ในแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรมฉบับปรับปรุง]
斯学首兔要∫ - 29 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใข้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2557 : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่น 4
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2557 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
斯学首兔要∫ - 24 .. 2557 : เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : ขอทำความตกลงเบิกจ่่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เนื่องจากเหตุชุมนุนทางการเมือง
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15
斯学首兔要∫ - 23 .. 2557 : การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : แนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 22 .. 2557 : การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์]
斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
斯学首兔要∫ - 21 .. 2557 : แจ้งยอดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[แจ้งยอดจัดสรรฯ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ้งที่ส่งมาด้วย 3]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2557 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : ขอประชาสัมพันธ์โครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2557 : การรายงานปัญหา/อุปสรรคการดำเนิการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบรายงาน]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2557 : ให้จังหวัดแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งกลาง และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการเลือกตั้ง
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : โครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว"
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
斯学首兔要∫ - 15 .. 2557 : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หน่วยงานเป็นที่เลือกตั้งกลาง
[อ้างถึง]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4-6
[รายชื่อรุ่นที่ 4]
[รายชื่อรุ่นที่ 5]
[รายชื่อรุ่นที่ 6]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)
[คู่มือฯ]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557
[เอกสารแนบ]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
斯学首兔要∫ - 14 .. 2557 : การเปลี่ยนรุ่นอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[แบบรายงานงวดที่ 2 ของจังหวัด]
[แบบรายงานงวดที่ 2 ของ อปท.]
[รายละเอียดการจัดสรรฯ งวดที่ 2]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web online
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ]
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2557
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ]
斯学首兔要∫ - 10 .. 2557 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC)
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 09 .. 2557 : การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
斯学首兔要∫ - 08 .. 2557 : แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300)
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2557 : เลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 06 .. 2557 : การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[การจัดสรรเงินภาษีฯ]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : ขอเลื่อนโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคมโรคข้ามพรหมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557
斯学首兔要∫ - 03 .. 2557 : การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 02 .. 2557 : โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อชำนาญการพิเศษ]
[รายชื่อเชี่ยวชาญ]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ส่งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 9
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย (The 2nd Thailand Bike and Walk Forum : Practicality of Walking and Cycling in Thai Comtext)
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : การแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ
斯学首兔要∫ - 24 .. 2556 : การสนับสนุนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 11
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 12
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 13
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 14
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 15
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 23 .. 2556 : การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาทีระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งเอกสารของเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัด
斯学首兔要∫ - 17 .. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต. Energy Awards"
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557
[ประกาศ]
[ใบสมัคร]
斯学首兔要∫ - 16 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[การจัดสรรเงินภาษีฯ]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : ขอความร่วมมือเผยแพร่งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ ในเว็บไซต์ สถ.
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1
[บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบฯ]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : คำสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษาราชการ
斯学首兔要∫ - 09 .. 2556 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 06 .. 2556 : การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
斯学首兔要∫ - 04 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 03 .. 2556 : การประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งพิเศษในเดือนมหามงคล
斯学首兔要∫ - 02 .. 2556 : ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
斯学首兔要∫ - 29 .. 2556 : การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
斯学首兔要∫ - 28 .. 2556 : แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53)
斯学首兔要∫ - 27 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 26 .. 2556 : ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 25 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 22 .. 2556 : แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2553-2555
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 21 .. 2556 : โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก"
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
[ส่วนจังหวัด]
[เทศบาล]
[ส่วนตำบล]
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 20 .. 2556 : การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
[แบบฟอร์ม]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อ]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[รายชื่อกลุ่มที่ 1 และ 2]
[รายชื่อกลุ่มที่ 3]
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" (11th Thailand Road Safety Seminar : Rights and Road Safety)
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู ในสถานศึกษาที่ปรับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง หลังวันที่ 1 มกราคม 2556
斯学首兔要∫ - 19 .. 2556 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : ขอให้ตรวจสอและปรับปรุงเงินฝากคลังช่วงคู่ขนานและการปรับปรุงบัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง
[บัญชีพักเงินรับฝากส่วนราชการ]
[บัญชีพักยกยอดเงินฝากคลัง]
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 18 .. 2556 : การจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการ "สำนักการช่าง"
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : แจ้ง อปท. ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
斯学首兔要∫ - 15 .. 2556 : การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : ขอความร่วมมือจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
[แบบฟอร์มรายงาน]
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และพิพากษาล้มละลายในระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
斯学首兔要∫ - 14 .. 2556 : แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 1 จำวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
[รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย อปท.]
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายและโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี 2557
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
斯学首兔要∫ - 13 .. 2556 : คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่" ในโครงการ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2"
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2
斯学首兔要∫ - 12 .. 2556 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 6
斯学首兔要∫ - 11 .. 2556 : แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : สำรวจรายชื่อท้องถิ่นอำเภอที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
斯学首兔要∫ - 08 .. 2556 : การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2557
斯学首兔要∫ - 07 .. 2556 : ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]